Eesti COVID-19 immuniseerimise tõendite kontrollimise lahendus on suletud. Palume edaspidi kasutada Euroopa Liidu digitaalset COVIDi immuniseerimise tõendit. See on allalaaditav või prinditav Patsiendiportaalis (digilugu.ee) ELi digitaalsed COVIDi tõendid alamlehel. ELi digitaalseid COVIDi immuniseerimise tõendeid saab kontrollida rakendusega https://kontroll.digilugu.ee .


The Estonian COVID-19 vaccination certificate verification solution is closed. Please use the European Union's digital COVID vaccination certificate in the future. It can be downloaded or printed from the EU Digital COVID Certificates sub-page on the Patient Portal (digilugu.ee). EU digital COVID vaccination certificates can be verified with https://kontroll.digilugu.ee .


Решение по проверке эстонских COVID-19 справок о вакцинации закрыто. Мы просим вас в дальнейшем использовать цифровую COVID справку о вакцинации Европейского союза. Ее можно скачать или распечатать на Портале пациента (digilugu.ee) на подстранице «Цифровые COVID справки ЕС». Цифровые COVID справки ЕС о вакцинации можно проверить с помощью приложения https://kontroll.digilugu.ee .


Lisainfo abi@tehik.ee .